Contact Avia Propeller

  • Avia Propeller LogoAvia Propeller


  • last update December 21, 2023

Development, Manufacturing, Maintenance and Sales of Avia Propellers


Avia Propeller, s.r.o.

Avia Propeller, s.r.o.
Beranových 666
19900 Praha 9 - Letňany
Czech Republic


Phone: +420 296 336 511
Fax: +420 296 336 519

Data Box: Wu6pxin

For Sales of all AVIA Propellers and spare parts, please contact:
E-Mail: sales@aviapropeller.cz

For Maintenance of all AVIA Propellers, please contact:
E-Mail: sales@aviapropeller.cz

For Technical Support and Questions please contact:
E-Mail: techsupport@aviapropeller.cz

For Engineering Projects and New Developments, please contact:
E-Mail: techsupport@aviapropeller.cz

Design Organization No.
EASA.21J.072


Production Organization No.
CZ.21G.0011


Maintenance Organization No.
CZ.145.0019


General Manager:
Martin Matyska


Sales Tax ID:
VAT ID-No. CZ48038954


Register of companies:
registered 4.12.1992 at City Court Prague under group C, file 15441
REG. No. 48038954Consumer dispute resolution / Řešení spotřebitelských sporů:
We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Neúčastníme se online řešení sporů u spotřebitelských rozhodčích soudů.

Legal Disclaimer Cs En

Liability for Contents


As service providers, we are liable for own contents of these websites. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.


Liability for Links

Our offer includes links to external third party websites. Illegal contents were not detected at the time of the linking. We have no influence on the contents of those linked websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.


Copyright

Our offer includes links to external third party websites. Illegal contents were not detected at the time of the linking. We have no influence on the contents of those linked websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.


Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.

(Please report any bugs or suggestions concerning the website to: techsupport@aviapropeller.cz )

Právní vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah


Jako poskytovatelé služeb ručíme za vlastní obsah těchto webových stránek. Nelegální obsah bude odstraněn okamžitě, jakmile se o něm dozvíme.


Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. V době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn nelegální obsah. Nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek, proto nemůžeme ručit za jejich obsah. Za obsah odkazovaných webových stránek jsou vždy odpovědní jejich poskytovatelé nebo správci.


Nelegální odkazy budou odstraněny okamžitě, jakmile se o nich dozvíme.


Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají českým autorským zákonům. Reprodukce, úpravy, distribuce, jakož i použití jakéhokoli druhu mimo rámec autorského zákona vyžadují písemné povolení autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití.

Komerční použití našeho obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na této stránce jsou jako takové označeny. Pokud však zaznamenáte jakékoli porušení autorského zákona, informujte nás prosím. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.

(Případné chyby nebo návrhy týkající se webových stránek zasílejte na adresu: techsupport@aviapropeller.cz )