Avia Propeller Privacy Policy / Zásady ochrany osobních údajů

 • Avia Propeller LogoAvia Propeller


 • last update December 18, 2023

Zásady ochrany osobních údajů / Privacy Policy Cs En


Zásady ochrany osobních údajů v Avia Propeller


Obecně

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) je každý subjekt, který zpracovává osobní údaje povinen poskytnout subjektu těchto osobních údajů (osobám, jež jsou prostřednictvím osobních údajů identifikované nebo identifikovatelné) následující informace.


I. Správce

Správcem osobních údajů je Avia Propeller, s.r.o. IČ 48038954, se sídlem Beranových 666, Praha 9 – Letňany, PSČ: 199 00 (dále jen „AP“).


Kontaktní údaje AP

V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné AP kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:
Tel.: +420 296 336 511
Fax: +420 296 336 519
E-mail: sales@aviapropeller.cz
Datová schránka: Wu6pxin


II. Osobní údaje, které o Vás AP shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může AP (v souladu s Nařízením) shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho zařízení k internetu, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.


Tyto osobní údaje může Společnost využít ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů.


Tato webová stránka nepoužívá cookies ani technologie cookies obdobné.


III. Zpracování osobních údajů, které poskytnete sami

AP zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje nejen svých zaměstnanců, ale i dalších subjektů údajů, a to zejména:

 • zákazníků a provozovatelů výrobků AP;
 • zástupců obchodních partneru a kooperujících společností;
 • zástupců certifikačních orgánů;
 • uchazečů o zaměstnání;
 • účastníků školení pořádaných AP;
 • návštěv;
 • pracovníků společností poskytující servis přístrojů, údržbu budovy a další podobné služby;


V rámci zpracování se pak jedná dle konkrétního zpracování zejména o následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození apod.)
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození apod.)
 • Informace související s činností subjektu údajů (zaměstnavatel či vysílající organizace, pozice apod.)
 • Informace související s pohybem v prostorách AP (přenos záznamů z bezpečnostních kamer, údaje z přístupových karet apod.)


IV. Účel zpracování osobních údajů a právní základ

AP zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze v souladu s Nařízením (ustanovení čl. 6 odst. 1 a ustanovení čl. 9 odst. 2), tedy na základě:

 • zvýslovného souhlasu osoby, které se osobní údaje týkají (subjekt údajů);
 • smlouvy, pro jejíž plnění je zpracování osobních údajů nezbytné;
 • opatření a postupů před uzavřením smlouvy;
 • plnění povinností vyplývajících AP z právních předpisů České republiky či EU (např. archivace a vedení záznamů, poskytování součinnosti orgánům veřejné moci atd.);
 • oprávněného zájmu AP (např. ochrana majetku AP pořizování kamerových systémů; monitorováním výdeje nástrojů, nářadí nebo výkresů);
a pro následující účely:
 • zajištění služeb poskytovaných ze strany AP;
 • nábor nových zaměstnanců;
 • pořádání specializovaných školení;
 • ochrana majetku AP;
 • zajištění chodu AP a zabezpečení souvisejících servisních a jiných služeb, dodávek a prací.


Osobní údaje jsou poskytnuty AP převážně přímo ze strany subjektů údajů, případně ze strany organizace, pod kterou subjekt údajů spadá.


K ukládání osobních údajů probíhá v elektronické i listinné podobě.
Veškeré osoby využívající informační technologie AP jsou povinny dodržovat pravidla nakládání s informačními technologiemi a pravidla chování v rámci sítě spravované AP.


AP nevyužívá v souvislosti s tímto zpracováním tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.


V. Předávání osobních údajů

AP poskytuje osobní údaje subjektů údajů dle potřeb následujícím třetím osobám:

 • správě areálu i dalším subjektům poskytujícím služby AP za účelem zajištění provozu;
 • externí advokátní kanceláři, externím auditorům, či jiným externím poradcům za účelem využití právních služeb, provedení auditu či potřeby jiného poradenství;
 • osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • smluvním partnerům za účelem řádného plnění smlouvy včetně spolupráce na projektech;
 • orgánům veřejné moci, jakož i dalším subjektům, vyplývá-li povinnost předat osobní údaje pro AP z právních předpisů;
 • vysílající organizaci subjektu údajů, je-li zpracování prováděno na základě dohody s touto organizací či na jejich žádost;
 • dalším subjektům, o kterých tak určí zákon (kontrolní orgány apod.).


VI. Doba uložení osobních údajů

AP zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na zákonné povinnosti (zejména povinnost vedení záznamů atd.), a na dobu nezbytně nutnou k zajištění veškerých práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy (zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy), případně ze smlouvy s třetí osobou.
Osobní údaje získané v souvislosti s náborem nových zaměstnanců jsou zpracovávány po dobu výběrového řízení na danou pozici. Po ukončení výběrového řízení jsou zpracovávány pouze po dohodě se subjektem údajů v případě jeho zájmu o kontaktování při uvolnění další pozice.


VII. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje AP zpracovává, je dle Nařízení oprávněna zejména:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat AP o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací o zpracování a o přístup k těmto osobním údajům;
 3. žádat opravu osobních údajů a vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
  • popírá jejich přesnost;
  • je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
  • AP je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • vznesl námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany AP rozhodnuto;
 6. požádat o poskytnutí osobních údajů, které o něm zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 7. podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů ze strany AP k Úřadu pro ochranu osobních údajů.


VIII. Postup AP v souvislosti s žádostmi subjektů osobních údajů

AP je ve většině případů povinen reagovat na žádosti dle článku VII uplatněných ze strany osob, jejichž osobní údaje zpracovává, ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti (podnětu či námitky). V případě velkého množství žádostí či s ohledem na jejich rozsah, je AP oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě je však AP povinna žadateli do jednoho měsíce ode dne podání žádosti sdělit, že lhůtu prodlužuje.


V případě nepřijetí opatření informuje AP žadatele o důvodech takového rozhodnutí a o možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Je-li námitka vznesená proti zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu zjevně neodůvodněná a/nebo nepřiměřená či je učiněna nedostatečně identifikovaným subjektem údajů (anonymně), je AP oprávněna ji odmítnout.
Veškerá sdělení na žádost osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, a rozhodnutí o námitkách, poskytuje AP bezplatně. To však neplatí, jsou-li podané žádosti (námitky) zjevně nedůvodné a/nebo nepřiměřené (zejména, pokud se opakují). V takovém případě může AP odmítnout žádosti vyhovět nebo sdělení či učinění úkonu zpoplatnit s přihlédnutím k administrativním nákladům s tím spojeným.Avia Propeller Privacy Policy


General

Under the provisions of Article 12(1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (hereinafter referred to as the “GDPR”), each entity that processes personal data is obliged to provide the subject of such personal data (persons identified or identifiable through the personal data) with the following information.


I. Controller

The data controller Avia Propeller, s.r.o., company ID No. (IČ): 48038954, having its registered office at Beranových 666, Prague 9 – Letňany, postal code: 199 00 (hereinafter referred to as “AP”).


AP’s Contact Details

In connection with the processing of personal data, AP can be contacted using the following details:
Phone: +420 296 336 511
Fax: +420 296 336 519
E-mail: sales@aviapropeller.cz
Data box: Wu6pxin


II. Personal data concerning you collected by AP itself

When you visit our Website, AP may (in accordance with the GDPR) collect certain information necessary to ensure the proper and convenient operation of the Website. Such information includes Internet Protocol (IP) data used to connect your device to the Internet, browser type and version, time zone settings, browser plug-ins, details of your visit, including the applicable Uniform Resource Locator (URL), the path to and from the Website (including date and time), the products you viewed or searched for, response times, errors during downloads, the duration of visits to certain pages, information about your interaction while visiting the site (such as scrolling, clicks, and mouse placement), and how you leave the site.


These personal data may be used by the Company to administer and improve the Website and for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical purposes and to record the frequency of views.


This Website does not use cookies or cookie-like technologies.


III. Processing of personal data provided by you

In the course of its activities, AP processes personal data not only of its employees but also of other data subjects, including but not limited to:

 • customers and operators of AP products;
 • representatives of business partners and cooperating companies;
 • representatives of certification bodies;
 • job applicants;
 • participants in training courses organised by AP;
 • visitors;
 • personnel of companies providing instrument servicing, building maintenance and other similar services;


In terms of the processing, the following personal data are in particular concerned, depending on the specific processing:

 • Identification data (given name, surname, title, date of birth, etc.)
 • Contact details (email address, phone number, home address, etc.)
 • Information related to the data subject’s activities (employer or sending organisation, position, etc.)
 • Information related to movement around the AP premises (transmission of CCTV footage, access card data, etc.)


IV. Purpose of the processing of personal data and legal basis

AP processes the aforelisted personal data in full compliance with the GDPR (Article 6(1) and Article 9(2)), i.e. on the basis of:

 • explicit consent of the person concerned (data subject);
 • contract for the performance of which the processing of personal data is necessary;
 • pre-contractual measures and procedures;
 • the performance of obligations arising for AP under Czech or EU law (e.g. archiving and record keeping, providing assistance to public authorities, etc.);
 • AP’s legitimate interest (e.g. protection of AP’s property by acquiring CCTV systems; monitoring the issue of tools, instruments and/or drawings);
and for the following purposes:
 • provision of services provided by AP;
 • recruitment;
 • organising training courses on specific topics;
 • protecting AP’s assets;
 • running AP and providing related servicing and other services, supplies and works.


Personal data is provided to AP mainly directly by data subjects or by the organisation under which the data subject falls.


Personal data are stored in both electronic and paper form.
All persons using AP’s information technology are obliged to comply with the rules of information technology handling and rules of conduct within the network administered by AP.


AP does not use ‘automated decision-making’ (including profiling) in connection with such processing, i.e. predicting aspects in the behaviour of persons by means of computer technology.


V. Transfer of personal data

AP provides personal data of data subjects to the following third parties as required:

 • facility management staff and other entities providing services to AP for operational purposes;
 • external law firm, external auditors, and/or other external consultants for the purpose of legal services, auditing or other consulting needs;
 • persons providing server, web, cloud and/or IT services;
 • business partners for the purpose of ensuring proper performance of contracts, including project collaboration;
 • public authorities, as well as other entities, if AP’s obligation to transfer personal data arises from laws and regulations;
 • the data subject’s sending organisation where the processing is carried out based on an agreement with that organisation or at their request;
 • other entities as set forth by law (supervisory authorities, etc.).


VI. Period of retention of personal data

AP processes personal data in accordance with the applicable legislation and with regard to legal obligations (in particular the obligation to keep records, etc.) and for the time necessary to protect all rights and obligations arising from the concluded contract (processing of personal data for the purpose of contract performance) or from a contract with a third party.
Personal data obtained in connection with the recruitment of new employees are processed for the duration of the selection procedure for the position. After the selection procedure ends, they are processed only by agreement with the data subject in case they wish to be contacted when another position becomes available.


VII. Rights of persons whose personal data are processed

Under the GDPR, the person whose personal data are processed by AP is entitled in particular:

 1. to revoke their consent to the processing of personal data;
 2. to request AP to disclose whether AP processes personal data about them and to provide specific information about the processing and to request access to such personal data;
 3. to request rectification of personal data and to object to the processing of personal data;
 4. to request the erasure of personal data (its removal and further non-processing) in the event that:
  • the personal data are no longer necessary in relation to the purpose for which they were collection or processed;
  • revokes consent where the processing is based on consent and there is no other legal basis for the processing;
  • raises a legitimate objection to the processing on the grounds of the legitimate interests of the data controller;
  • the personal data have been unlawfully processed;
  • a legal obligation under Czech or EU law so provides;
 5. to request limitation on processing of their personal data if:
  • challenges their accuracy;
  • the processing is unlawful, but limitation is requested instead of erasure;
  • AP no longer needs personal data for the purposes of processing but the person concerned requests such data for the establishment, exercise or defence of legal claims;
  • the data subject has objected to the processing and the objection has not been decided upon by AP;
 6. to request the provision of personal data processed about them in a structured, commonly used and machine-readable format for the purpose of providing them to another controller, but only if the processing is based on consent to the processing of personal data or on a contract and at the same time if the processing is carried out by automated means (‘right to data portability’);
 7. lodge a complaint about the processing of personal data by AP with the Office for Personal Data Protection.


VIII. AP’s procedure in relation to requests from personal data subjects

In most cases, AP is obliged to respond to requests under Article VII made by persons whose personal data it processes within one month from the date of receipt of the request (suggestion or objection). In the case of a large number of requests or if warranted by their scale, AP is entitled to extend this period by a further two months. However, in such a case, the AP is obliged to inform the applicant within one month of the date of submission of the request that it is extending the deadline.


In most cases, AP is obliged to respond to requests under Article VII made by persons whose personal data it processes within one month from the date of receipt of the request (suggestion or objection). In the case of a large number of requests or if warranted by their scale, AP is entitled to extend this period by a further two months. However, in such a case, the AP is obliged to inform the applicant within one month of the date of submission of the request that it is extending the deadline.
All communications taking place at the request of the data subject and decisions on objections shall be provided by AP free of charge. However, this does not apply if the requests (objections) made are evidently unfounded and/or unreasonable (in particular, if they are repetitive). In such a case, the AP may refuse to comply with the request or charge a fee for the communication or action, taking into account the administrative costs involved.